28.5.09

ΣΙΟΝΤΑ ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ ( ΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΟΜΩΣ )

''ΟΤΑΝ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ , ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Ο ΚΑΤΕΛΛΗΣ ( CAT-MAN) EΙΝΑΙ ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ..'' 1 σοφός στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ ..


Δεν ψηφίζω - είμαι εργάτης ( ΤΟ ΦΥΣΤΙΚΙ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ )

Ένα επαναστατικό αντιεκλογικό κείμενο (Αναδημοσίευση από τον ιστότοπο ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ ΟΛΛΑΝΔΟΣ -ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΕΨΗ)

Δημοσιεύτηκε στην επαναστατική συνδικαλιστική εφημερίδα «Άμυνα» του Ηρ. Αποστολίδη, με αφορμή τις εκλογές του 1920. Αναδημοσιεύθηκε στο Νο 10 – Μάης 2007 – του δελτίου «Μαύρα Γράμματα» της ΟΑΕ.

Το παρακάτω μανιφέστο γράφτηκε και δημοσιεύτηκε από τον αναρχικό συνδικαλιστή Σταύρο Κουχτσόγλους στην επαναστατική συνδικαλιστική εφημερίδα «Άμυνα» (του Ηρακλή Αποστολίδη), με αφορμή τις αστικές εθνικές εκλογές του 1920. Ο Σταύρος Κουχτσόγλους είναι μια από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του ελλαδικού και διεθνούς αναρχικού κινήματος. Δραστηριοποιήθηκε στο εργατικό κίνημα κυρίως στις πόλεις της Κωνσταντινούπολης, της Αλεξάνδρειας, της Αθήνας και του Βόλου. Στην Αλεξάνδρεια συσχετίστηκε με το γνωστό Ιταλό αναρχικό Ερρίκο Μαλατέστα. Το κείμενο αποτελεί προδημοσίευση από το βιβλίο για το αναρχικό κίνημα στην Ελλάδα των εκδόσεων «Ούτε Θεός–Ούτε Αφέντης», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σε λίγους μήνες.

Παρήλθεν ήδη αιώνας αφ’ ότου οι αστοί εφεύρων το μέσον της ψήφου, δια να καταπνίγουν δι’ αυτού τους πόθους του λαού, και να τον κρατούν στην αθλιότητα, τούτου, επί τόσα έτη να κάμουν να πιστέψη ότι αυτός – ο πεινασμένος, ο κουρελιάρης, ο άθλιος – είνε ο Κυρίαρχος, αυτοί δε οι υπηρέται του. Και επί 120 έτη τώρα πίστευα κ’ εγώ ο εργάτης – βιομήχανος ή αγρότης – το ψεύδος των αυτό ως αλήθειαν την κοροιδίαν τους αυτήν ως σοβαρότητα. Και ετυραννήθην παντοιοτρόπως, και εβασανίσθην επί γενεάς γενεών δια να φέρω «τους καλυτέρους» εις τα πράγματα, όπως με υπηρετήσουν, και οι εκλεκτοί μου αυτοί υπηρέται, ερχόμενοι στα πράγματα, πρώτον μέλημα είχαν πάντοτε πως να με βυθίσουν περισσότερον μέσα στο βούρκο της αθλιότητος, απολαμβάνοντες εκ της δυστυχίας μου και ζώντες εκ του θανάτου μου.

Αρκεί πλέον ως εδώ. Παύω πλέον του να έχω τον τίτλον του Κυριάρχου με υπηρέτας. Δεν θέλω κανενός την υπηρεσίαν, διότι απεφάσισα να υπηρετήσω ο ίδιος τον εαυτόν μου. Δι’ ο αποφασίζω και λέγω.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ

Διότι ενόησα πλέον ότι όλοι – Μοναρχικοί, Συνταγματικοί, Δημοκράται, Σοσιαλισταί κλπ – είνε ψεύτες, και ότι όλοι αυτοί, θέλοντες να εργασθούν, προσφέρονται προθύμως να με υπηρετήσουν δήθεν, πράγματι δε να απολαύσουν αυτοί εκ των στερήσεών μου και να ζήσουν ευτυχείς αυτοί καθ’ όλην των την ζωήν εις βάρος μου, αναγκάζοντες εμένα να εργάζομαι διά να διατάσσουν αυτοί και να καρπούνται αυτοί.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ

Διότι δεν θέλω πλέον να εκλέγω με τα χέρια μου τους τυράννους μου, επικυρώνων ούτω κάθε τετραετίαν δια της εφευρέσεώς των – της ψήφου – το επαχθές αυτό κοινωνικόν Συμβόλαιον, το οποίον με συγκρατεί μέσα στην απόγνωσιν, στον μαρασμόν και στον θάνατον.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ

Διότι δεν θέλω πλέον να τρέχω κάθε 4ετίαν, σα σκύλος να εκλέξω δια της κάλπης, εγώ ο ίδιος τους τυράννους που θα λάβουν ενεργόν μέρος εις την λειτουργίαν του συστήματος αυτού, δια να κατασυντρίψουν τους αδυνάτους εάν ζητήσουν λίγο ψωμί στην πείνα τους, πληρώνων, εγώ, αυτούς διά το αποτρόπαιόν των έργον με χρήμα, με προνόμοια, με τιμάς.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ

Διότι έπαυσα να περιμένω πλέον την σωτηρίαν μου από το θαύμα της ψήφου μου. Πέρασε η εποχή των θαυμάτων, των μάγων, των αγίων, των πνευματιστών, της ψήφου. Σπάζω το κομβολόγιον αυτό των θαυμάτων και αναλαμβάνω την πρωτοβουλίαν μου, οργανούμενος οικονομικώς και μακράν από την πολιτικήν σαπίλαν των επιτηδείων, ως ενοήσας πλέον ότι η χειραφέτησίς μου θα συντελεσθή τότε μόνον και θα επιδοθώ ο ίδιος πλέον – δια της οργανώσεώς μου – εις την αποκατάστασιν της θέσεώς μου.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ

Διότι θέλω την εξαφάνισιν πλέον του αισχρού τούτου εμπορίου όπου, οι άνθρωποι αναγκάζονται να πουλούν τα χέρια τους, την ικανότητά τους, τας γνώσεις των, τα κρέατά τους, τας θυγατέρας των, τους υιούς των, τας οικογενείας των, τας φιλίας των, και να τους εκμεταλλεύωνται οι τραπεζίται, οι έμποροι, οι βιομήχανοι, οι μεσίται, η θρησκεία, η γραφειοκρατία, το κράτος, και να εκμεταλλεύεται ο ιατρός τον άρρωστο, ο παπάς τον πεθαμμένο και να τρέχουν όλοι σα στραβοί στον κατήφορο του εξευτελισμού των, προσέχοντες μόνον στο χρήμα, στην φιλοδοξία και στην απόλαυσι του κτηνώδους των εγωισμού.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ

Διότι θέλω την εξαφάνισιν πλέον αυτού του αγοράζοντος και πωλούντος την χαμοζωήν του, συρφετού που απαρτίζει την σημαρινήν Κοινωνίαν, και την αναδημιουργίαν μιάς νέας και ελευθέρας κοινωνίας δια των οργανώσεών μου, εντός των οποίων και μόνον το άτομον θα εύρη πλήρη την ελευθερία και την αξιοπρέπειάν του.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ

Διότι εκατάλαβα πλέον ότι αυτοί που παίρνουν μια ετικέττα Ελευθεροφρόνων, Φιλελευθέρων, Σοσιαλιστών κλπ. και κολλούν σαν ψείρες απάνου στην ψώρα μου με την υπόσχεσιν ότι θα την θεραπεύσουν, δεν κάμνουν τίποτε άλλο παρά να αυξάνουν την φαγούρα της, ανοίγοντες βαθύτερα τις πληγές της, να με κρατούν σε μια ελεεινοτάτη κατάστασι από την οποίαν δεν θα απαλλαχθώ παρά μόνον την ημέραν που θα τις πετάξω για πάντα από πάνω μου και θα περιορισθώ προς θαραπείαν μου εις το σανατόριον της οργανώσεώς μου.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ

Διότι είδα πλέον ότι δι’ αυτού του μέσου διέρχομαι όλην μου την ζωήν στον πισινό του βωδιού μου οργώνοντας την γη, με ένα τίτλο Κυριάρχου, ενώ αυτοί που με παρουσιάζονται ως Εθνικόφρονες, Φιλελεύθεροι, Σοσιαλισταί κλπ. Δια να με υπηρετήσουν δήθεν, απολαμβάνουν όλας τας φυσικάς καλλονάς, ακούουν μουσική αυτοί, την στιγμήν που εγώ ακούω... του βωδιού μου, λούζονται με μυρωδικά αυτοί, την στιγμήν που καθαρίζω εγώ κοπριές, κραιπαλούν αυτοί, την στιγμήν που εγώ μισοπεθαμμένος, βρέχω το ξεροκόμματό μου για να το φάγω.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ

Διότι ξύπνησα πλέον απ’ τον λήθαργον στον οποίον μ’ εβύθισαν όλοι αυτοί οι τσαρλατάνοι και είδα ότι η φύσις επροίκισε και εμένα όπως κι’ αυτούς με μυαλό για να το αναπτύξω όσο μπορώΧ με μάτια δια να βλέπω ό,τι ωραίο μ’ αρέσειΧ με αυτιά δια να ακούω όσους ήχους με ευχαριστούνΧ με όσφρησιν δια να μυρίζω ό,τι ευωδιά προτιμώΧ με γεύσι δια να δοκιμάζω ό,τι ουσία με γουστάρειΧ με δόντια, στόμαχον δια να μασσώ και να στέλνω στον στόμαχόν μου όσην ανάγκην έχει τροφήςΧ με πόδια δια να τα διευθύνω και να περπατώ όσο θέλω και με χέρια δια να εργάζωμαι σύμφωνα με την ανάγκην που θα μου παρουσιάζεται προς ικανοποίησιν των ανωτέρω ορέξεών μου.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ

Διότι όλα αυτά τα όργανα με τα οποία με επροίκισε η φύσις, δια του μέσου αυτού της ψήφου, μου τα καθυπέταξαν οι κατεργαρέοι, και καμμιά κίνησις πλέον δεν μου μένει ελευθέρα. Όλαι μου οι ανάγκαι των ματιών μου, του μυαλού μου, των αυτιών μου, της μύτης μου, των δοντιών μου, του στομάχου μου, των ποδιών μου και των χεριών μου, εξαρτώνται από το «Αποφασίζομεν και διατάσσομεν» των Εθνικοφρόνων, των Φιλελευθέρων, των Σοσιαλιστών και λοιπών βαγαπόντηδων, οι οποίοι προσφέρονται ως υπηρέται δήθεν εμού του Κυριάρχου και με κοροϊδεύουν.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ

Διότι είνε επάναγκες πλέον να βάλω διά των οργανώσεών μου κάθε κατεργάρη στη θέσι του καταργώ το «Αποφασίζομεν και διατάσσομεν» είτε από τον Γούναρην προσφέρεται, είτε από τον Βενιζέλον, είτε από τον Μπριάν, είτε από τον Λένιν. Να «αποφασίζετε και να διατάσσετε» τα τομάρια σας μόνον του λοιπού, διότι ο φυσικός και αληθής νόμος αυτό λέγειΧ κάθε άτομον «να αποφασίζη και να διατάσση» τον εαυτόν του μόνον σύμφωνα με τας ανάγκας του, καθώς και κάθε οργάνωσις σύμφωνα με τας ανάγκας των μελών αυτής.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ

Διότι η ιστορία με εδίδαξε ότι η Πειθαρχία και η Υπακοή εις το «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» των άλλων, εμπερικλείουν μέσα των όλην την κακομοιριά μου, την στέρισιν και τον θάνατον όχι μόνον τον ειδικόν μου αλλά και της συζύγου μου και των τέκνων μου, κ’ εκείνων που γεννήθηκαν κ’ εκείνων που θα έχουν το ατύχημα να γεννηθούν, κατερημώνουσαι ούτω ολοκλήρους οικογενείας και ολόκληρα έθνη, προς απόλαυσιν μερικών φιλοδόξων ανοήτων, βαρβάρων αρχομανών, κτηνανθρώπων.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ

Διότι αντελήφθην καλώς πλέον ότι ένας φυσικός νόμος υπάρχει το Πειθαρχείν και Υπακούειν προς ικανοποίησιν των αναγκών του οργανισμού μου, αι οποίαι ανάγκαι θα γίνουν βεβαίως αισθηταί και από τα λοιπά μέλη της οργανώσεώς μου και θα εκπληρωθούν δι’ αυτής και μόνης.

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ

Διότι θέλω να ζήσω ελεύθερος πλέον και την ελευθερία μου αυτήν είνε αδύνατον να μου την δώσουν οι οποιοιδήποτε επιτήδειοι καιροσκόποι δια του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» δι’ αυτό «αποφασίζω και διατάσσω» κ’ εγώ τον εαυτό μου, ίνα οργανούμενος μακράν από κάθε φαυλότητα, επιβάλω προς αυτούς την ελευθερίαν, διά των οργανώσεών μου. Έχω δε την πεποίθησιν, ότι, εάν, ούτω σκεπτόμενος, κάθε εργάτης λάβη την ιδίαν απόφασιν με μένα, εντός ολίγου χρονικού διαστήματος θα δοκιμάσουμε τα καλά αποτελέσματα των ελευθέρων και απηλλαγμένων από κάθε πολιτικήν σαπίλαν οργανώσεών μας.

ΕΑΝ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΝΑ ΨΗΦΙΣΩ ΦΙΛΕ ΣΙΟΝΤΑ , ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΩΣΩ ΨΗΦΟ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ..ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ ...

25.5.09

KONITΣΑ FEED


ΠΗΓΑΜΕ ΕΦΤΑ . ΓΙΝΑΜΕ ΕΝΝΙΑ (ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝΕ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΡΙΤΖΑΙ) . ΓΥΡΙΣΑΜΕ ΕΦΤΑ . ΕΥΤΥΧΩΣ ΒΡΗΚΑΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΕΔΩ ΟΤΑΝ ΓΥΡΙΣΑΜΕ ΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟΚΟΤΟ ΚΑΙΡΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΧΘΕΣ ΕΔΩ ( ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΔΥΝΑΤΗ ΒΡΟΧΗ ΜΕ ΑΣΤΡΑΠΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΕΚΛΟΠΟΔΑΡΑ ΚΑΙ ΓΑΤΟΣΚΥΛΑ ) ΠΙΣΤΕΨΑ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟ.
ΑΣΧΕΤΟ ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΡΙΞΕ ΧΑΛΑΖΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΡΠΟΥΖΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 6.30 .
ΕΙΝΑΙ ΓΑΜΑΤΟΣ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ . Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ . ΚΑΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΛΛΑ ΒΟΗΘΑΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ.

ΗΤΑΝΕ ΑΡΚΕΤΑ ΔΥΝΑΤΟ ΤΟ WEEK END. ΕXTREME SOMMER KAI EXTREME MAKE OVER ΜΑΖΙ. ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ( ΕΧΤΡΕΜΕ ΜΑΚΕ ΟVER ) MΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΙΖΕ ΣΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΑΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝΕ ΤΙΣ ΤΟΥΜΠΕΣ ΑΘΕΛΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΡΑΦΤΙΝΓΚ ΠΕΦΤΑΝΕ ΑΤΣΑΛΑ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΡΕΧΑΜΕ . ΕΥΤΥΧΩΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ .

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 1


ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3.30 ΩΡΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ 1.30 ΩΡΑΣ ΚΑΦΕ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ( BONUS KΡΕΠΑ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΜΙΣΟΙ ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ) . ΜΠΗΚΑΜΕ ΚΟΝΙΤΣΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΙΣ 7.30 - 8.00 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΑΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΝΑ ΧΑΘΟΥΜΕ. ΣΤΑ ΜΠΟΝΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Η ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΘΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩ ΚΟΝΙΤΣΑ ΟΤΑΝ ΧΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΠΑΠΑΣ ΜΑΥΡΟΦΟΡΕΜΕΝΟΣ ΤΕΖΑ ΠΟΥ ΚΟΥΝΟΥΣΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΜΑΣ ΕΙΔΕ ΝΑ ΕΙΣΒΑΛΛΟΥΜΕ ΣΤΟ ΤΣΑΡΔΙ ΤΟΥ ( ΤΑ ΕΠΙΑΣΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΑ ΑΡΧΙΔΙΑ ΜΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΚΟΥ) . ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ ΒΡΗΚΑΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΑ ..ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΟΝΟΜΑ , ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΔΕΙΞΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ .
ΕΥΑΕΡΟ , ΕΥΗΛΙΟ , ΕΥΗΧΟ , ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΟ . ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΕΥ .
ΠΕΤΑΞΑΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΤΟΥΖΑ.
ΟΧΙ ΛΑΘΟΣ.
ΑΥΤΟ ΕΓΙΝΕ ΣΕ ΜΙΑ ΤΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΒΛΕΠΑ ΧΘΕΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΟ FILMΝΕΤ (ΛΕΜΕ ΤΩΡΑ) .
ME TON TZEL KANAME MIA ANAΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΤΑ (SCOUTING) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΑΜΕ ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ ΠΟΥ ΣΕ 4 ΛΕΠΤΑ ΓΥΡΙΣΑΜΕ ΣΠΙΤΙ . ΜΗΝ ΤΑ ΠΟΛΥΛΟΓΩ ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ ΤΗΝ ΜΕΡΑ ΜΕ ΕΝΑ ΤΡΙΚΟΥΒΕΡΤΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ ΣΤΗΝ ΧΑΣΑΠΟΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΡΗΣ . ΑΠΛΑ ΣΤΑ ΤΟΠ 3 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΦΑΕΙ ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΟΥ .

ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΒΑΡΒΑΡΟ ΞΥΠΝΗΜΑ ΣΤΙΣ 10.00 , ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΑΦΕΣ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 11.15 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΣΗ NO-LIMITS ( ΣΤΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΦΤΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΝΑΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΑΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ) . Ο ΧΩΡΟΣ ΑΡΚΕΤΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟΣ , ΠΝΙΓΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΑΚΟΥΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΑΚΙ ΑΠΟ ΔΙΠΛΑ ΝΑ ΣΕ ΚΑΛΕΙ .

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 2


ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΠΗΚΑΜΕ ΣΤΙΣ ΣΤΟΛΕΣ NEOPREN ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΘΗΚΑΜΕ ΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΣΕ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΦΤΙΝΓΚ . ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΑΡΚΑ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ WARRICK ( TO WARRICK ΤΥΧΑΙΟ ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΕΜΟΙΑΖΕ ) O ΟΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝΕ ΚΑΙ ΓΑΜΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ . ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ 20ΛΕΠΤΟ ΣΑΟΥΝΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΒΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΞΑΜΟΛΗΘΗΚΑΜΕ .

ΞΕΦΟΡΤΩΣΑΜΕ ΤΙΣ ΒΑΡΚΕΣ ΚΑΙ ΒΡΕΞΑΜΕ ΤΙΣ ΜΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΜΑΣ ( ΧΑΧΑΧΑ , ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΒΛΕΠΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΙΣ ΤΟΥΜΠΕΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝΕ ΣΤΑ PLAYMATE 2009 ) MΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΘΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΣΤΑ ΑΚΡΟΔΑΚΤΥΛΑ. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΙΝΙ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΟΔΗΓΟ ΑΛΛΗΣ ΒΑΡΚΑΣ ΚΑΙ ΜΠΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΤΑ ΣΤΟ ΦΟΥΣΚΩΤΟ .

Η ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΕΙΧΕ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΚΟΜΑ .

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 3


ΟΧΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝΕ ΚΑΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΠΟΥ ΠΙΛΟΤΑΡΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΧΕ ΒΟΗΘΟ ΑΠΟ ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΤΟΝ ΤΙΤΑΝΟΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΕΜΟ . Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΩΡΑ ΚΥΛΙΣΕ ΜΕ ΜΠΟΛΙΚΟ ΚΟΥΠΙ , ΓΕΛΙΑ , ΚΟΡΟΙΔΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΣΤΟΝ ΒΟΗΘΟ ΤΟΥ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟ ΑΒΕΡΩΦ , ΠΙΛΟΤΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΠΑΠΠΟΥ , ΤΖΕΛ ΚΑΙ lol ( ΟΙ 2 ΜΑΣ ΚΑΝΑΝΕ ΣΒΟΥΡΕΣ ΑΛΛΑ ΠΑΛΙ ΚΑΛΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝΕ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΗΓΑΜΕ ΛΙΓΟ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ) . ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑΜΙΣΗ ΩΡΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΕΒΗΚΑΜΕ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΧΟΥΝΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ .

ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΘΑ ΕΒΑΖΑ ΕΝΑ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ 9 ΕΩΣ 9,5 ΣΤΑ ΔΕΚΑ ΜΕ ΜΟΝΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΟΛΥ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΝΑ ΧΑΣΕΙΣ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΚΑΚΑΛΑ ΣΟΥ .

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΚΑΙ ΜΙΑ 45 ΛΕΠΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΗΤΑΝΕ ΑΠΛΑ ΤΟ ΚΕΡΑΣΑΚΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΤΑ. ΣΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΒΟΛΤΑ ΜΕΤΑ ΣΤΟ ΠΑΠΙΓΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΘΕΑ , ΣΤΑ ΜΕΙΟΝ Η ΤΑΒΕΡΝΑ ΠΟΥ ΚΑΤΣΑΜΕ ΝΑ ΦΑΜΕ ( ΚΑΚΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΙΣΩΣ ) ΣΤΑ ΘΕΤΙΚΑ Ο ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΘΕΑ .
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( ΝΟ LIMITS ) HTANE AΠΛΑ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΜΕΙΝΕ ΠΑΡΑΠΟΝΕΜΕΝΟΣ.

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΦΥΓΑΜΕ ΜΕ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΜΕΣΩ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ( ΑΦΟΥ ΚΑΝΑΜΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ ) ΣΥΖΗΤΟΥΣΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΦΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΛΑΚΑ ΣΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ . ΤΗΝ ΚΑΝΑΜΕ ΚΑΙ ΜΑΣ ΘΥΜΩΣΕ ΠΑΝΤΩΣ . ΣΥΓΝΩΜΗ ΠΑΠΠΟΥ . ΓΥΡΝΩΝΤΑΣ ΚΑΝΑΜΕ ΣΤΑΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ ( ΚΡΟΝΤΗΡΙ - ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ) ΚΑΙ ΚΑΦΕ ( ΚΑΠΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΑ ) .

ΟΛΟ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΚΑΙΡΟ . ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΣΚΑΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΖΕΣΤΗ . ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΤΟ ΒΙΤΣΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ . Ο ΚΑΙΡΟΣ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΧΑΛΑΕΙ ΚΑΠΟΥ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΥΣΑ. ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΕΜΠΑΙΝΑ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΕΒΡΕΧΕ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΔΩΣ ( ΤΟ ΕΙΠΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ) ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΓΥΡΙΣΩ ΠΙΣΩ.ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΗΜΟΥΝΑ Ο ΜΟΝΟΣ...

Υ.Γ. ΕΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ , ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΔΩ .

ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ


24.5.09

ΑΥΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η ΦΩΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΙΝ.

ΛΙΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΚΟΜΑ ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΥ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ Π/Σ/Κ ΚΟΝIΤΣΑΣ -Χ-ΤΡΕΜΕ SOMMER WEEKEND.

KAΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΡΕ ΑΥΤΟ.... ''WIN - WIN'' ΡΕ ΤΙGEWWWWWW ..

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝΕ ΚΑΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝΕ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΝΕ ΕΔΩ

ShareThis